مریم  تفنگچی ها

 فعالیت های پژوهشی

 

مریم تفنگچی ها

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مریم تفنگچی ها آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : MARYAM TOFANGCHIHA تاریخ تولد : 1354/02/06
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : رادیولوژی
آدرس محل کار : قزوین

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
رادیولوژی1383دانشکده دندان پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشکده دندان پزشکی قزوین1383/07/041390/07/04

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی کلسیفیکاسیون شریان کاروتیددر بیماران مبتلا به ESRD با دو روش رادیوگرافی پانورامیک وسونوگرافی داپلر مجري اصلي/استاد راهنما اول
2بررسی دقت اندازه گیری حجمی سینوس ماگزیلا بوسیله توموگرافی کامپیوتری اسپیرال 2بعدی و3بعدی بصورت Invitro همکار61386/01/151386/07/10
3بررسی دقت توموگرافی خطی در اندازه گیری نواحی انتخاب شده در فک پائین همکار61386/02/201389/12/11
4مقایسه شاخص های رادیومورفومتریک مندیبل بین زنان یائسه با وبدون استئوپوروز spinal (بوسیله سنجش تراکم استخوانی dual energy x-vay Absorpitometry) در شهر قزوین همکار71386/04/201386/11/23
5بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی در زمینه دلایل درخواست رادیوگرافی پانورامیک در شهر قزوین در سال 1386 همکار11386/10/181386/11/29
6مقایسه دقت تصاویر توموگرافی خطی وتصاویر ری فرمت شده سیتی اسکن در اندازه گیری نواحی انتخاب شده مجري اصلي/استاد راهنما اول61387/04/03
7ارزیابی دقت شاخص های شکل کورتکس و ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل به صورت بصری و اندازه گیری دقیق (MCI) در کلیشه های پانورامیک در تشخیص کاهش دانسیته زنان یائسه همکار81387/12/21
8تعیین میزان فراوانی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در افراد دیابتیک نوع دو و افراد سالم بر اساس رادیوگرافی پانورامیک مجري اصلي/استاد راهنما اول61388/04/101388/10/23
9تکرار پذیری اندازه گیری فواصل خطی در سه روش تصویر برداری توموگرافی خطی – توموگرافی اسپیرال و سی تی اسکن مجري اصلي/استاد راهنما اول21388/08/051388/10/23
10ارزیابی توافق مشاهده کنندگان در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال بر اساس دو نوع مانیتور LCD مجري اصلي/استاد راهنما اول61389/10/14
11مقایسه دقت دو نوع مانیتور LCD در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه در محیط آزمایشگاهی مجري اصلي/استاد راهنما اول61390/05/04
12ارزیابی توانایی دانشجویان دوره عمومی و تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تشخیص حدود ریشه های مولرهای شیری ماگزیلا در دوره دندانی مختلط در رادیوگرافی پری اپیکال تهیه شده با تکنیک نیمساز در سال 1396-1395 استاد مشاور11395/08/201396/08/20
13بررسی دقت تشخیصی گرافی های دو بعدی و CT اسکن با اشعه مخروطی در مورد موقعیت کانین رویش نیافته ماگزیلا، در افراد مبتلا به شکاف آلوئول و افراد فاقد شکاف مجري اصلي/استاد راهنما اول131396/02/30

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1آنالیز سفالومتریک راههای هوایی فوقانی در افراد بالغ دارای مال اکلوژن کلاس 1 ساکن شهر قزوینایندکس شده سطح سه – scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران139526138
2تعیین توافق رادیوگرافی بایت وینگ و پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالیایندکس نشده ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1392204
3شیوع مولرهای تارودنت در جمعیت بزرگسال در جمعیتایندکس شده سطح دو – Medline/Pub MedIranian Endodontic Journal13963120.0
4Evaluation of Root Canal Morphology of Mandibular First and Second Premolars Using Cone Beam Computed Tomography in a Defined Group of Dental Patients in Iranایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139620171504341
5THE INFLUENCE OF AGE,GENDER AND DENTAL STATUS ON THE MANDIBULAR RADIOMORPHOMETRIC AND MORPHOLOGICAL INDICESایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139652
6EVALUATION OF THE ABILITY OF SENIOR DENTAL STUDENTS OF QAZVIN FACULTY OF DENTISTRYTO INTERPRET DIAGNOSTIC PERIAPICAL RADIOGRAPHSایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139763
7EVALUATION OF THE ABILITY OF SENIOR DENTAL STUDENTS OF QAZVIN FACULTY OF DENTISTRY TO INTERPRET DIAGNOSTIC PERIAPICAL RADIOGRAPHSایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139763
8A CROSS-SECTIONAL STUDY OF THE FACTORS PREDICTING ROOT RESORPTION IN THE TEETH ADJACENT TO AN IMPACTED MAXILLARY CANINEایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397620.0
9ACCURACY OF CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN DETECTION OF WELL-DEFINED AND ILL-DEFINED CANCELLOUS BONE LESIONSایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----1397630.0
10مقایسه دقت اندازه‌گیری حجم سینوس ماگزیلا با توموگرافی کامپیوتری اسپیرال به دو روش دوبعدی و سه‌بعدی

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1مقایسه رادیوگرافی ....
2م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دق‍ت‌ ان‍دازه‍گ‍ی‍ری‌ ح‍ج‍م‌ س‍ی‍ن‍وس‌ م‍اگ‍زی‍لا ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ CT اس‍پ‍ی‍رال‌ دو ب‍ع‍دی‌ و س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ در .in
3ارزی‍اب‍ی‌ دق‍ت‌ رادی‍وگ‍راف‍ی‌ پ‍ان‍ورام‍ی‍ک‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ک‍ل‍س‍ی‍ف‍ی‍ک‍اس‍ی‍ون‌ ش‍ری‍ان‌ ک‍اروت‍ی‍د در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ESRD در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍اس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
4شیوع استواسکلروز در کلیشه پانورامیک

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت
1سوالات تستی رادیولوژی

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان